close

Dự toán chi phí

Mức biểu phí trên đây là tạm tính và có thể thay đổi do sự thay đổi của thuế và các bên cung cấp dịch vụ khắc Mức bảo hiểm đã gồm 10% VAT.

Thông tin xe

(*)

Khu vực I: Gồm TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh

Khu vực II: Gồm các TP trực thuộc trung ương (trừ TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh), các TP trực thuộc tỉnh và các thị xã

Khu vực III: Gồm các khu vực khác ngoài khu vực I và khu vực II nêu trên

  • Giá (VND)
  • Phí trước bạ
  • Phí đăng ký
  • Phí đăng kiểm
  • Bảo hiểm TNDS
  • Bảo hiểm vật chất (1.56%)
  • Tổng chi phí đăng ký
  • Tổng cộng
0826.87.1368
0826.87.1368